Kaakkois-Suomen vihreiden kuntavaaliohjelma 2021

 

Ilmastok­riisiä torjuva ja luonnosta huolehtiva kunta on vihreä

Ratkaisut ilmastonmuutoksen torjuntaan, luonnon monimuotoisuuden vaalimiseen ja ympäristön tilan parantamiseen ovat erilaisia eri puolilla Suomea. Paikallinen ilmastotyö luo uusia työpaikkoja ja viihtyisiä elinympäristöjä.

 • Tehdään kaikista kunnista hiilineutraaleja Hinku-kuntia.
 • Kehitetään yhdessä alueellisia joukkoliikenneverkostoja palvelemaan asiointia, opiskelua ja työssäkäyntiä.
 • Torjutaan luontokatoa. Suojellaan lähimetsiä ja suositaan metsätaloudessa jatkuvaa kasvatusta sekä lisätään maataloudessa hiiltä sitovia tuotantomuotoja.
 • Tuotetaan kuntien sähköt vähäpäästöisesti ja luovutaan vähitellen turpeesta energiakäytössä.
 • Suositaan lähiruokaa ja vähennetään kertakäyttötuotteiden käyttöä.
 • Pidetään huolta vesistöjen puhtaudesta ja Saimaan herkkä alue vapaana kaivoksista!

Kaikkien hyvinvoinnista huolehtiva kunta on vihreä

Vihreä kunta panostaa ennaltaehkäiseviin sekä yhdenvertaisiin ja saavutettaviin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin. Sote-uudistus ei poista kunnilta vastuuta asukkaiden hyvinvoinnista ja sen edistämisestä.

 • Huolehditaan kuntien hyvinvointipalveluista sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista.
 • Vihreässä kunnassa kaikki voivat elää turvallisessa ilmapiirissä ilman pelkoa syrjinnästä tai kiusaamisesta.
 • Huolehditaan siitä, että ikäihmisten on mahdollista elää omannäköistä elämää ja heille annetaan siihen tarvittaessa apua.
 • Annetaan lapsiperheille apua uupumisen ennaltaehkäisemiseksi. 
 • Digitalisaation on autettava ihmisiä, ei syrjäyttää heitä. Tuetaan ihmisiä digipalveluiden käytössä ja tarjotaan myös lähipalvelumahdollisuus.
 • Panostetaan liikunnan ja retkeilyn mahdollisuuksiin myös taajamissa ja kehitetään kattavia pyörätieverkostoja.

Koulutukseen satsaava kunta on vihreä

Koulutus on avain myös Suomen tulevaisuuden hyvinvoinnin turvaamiseen. Vihreässä kunnassa pidetään kiinni siitä, että jokaisen lapsen ja nuoren unelmat ovat yhtä arvokkaita. 

 • Pidetään kiinni varhaiskasvatuksen ja opetuksen laadusta sekä pienennetään luokkien ryhmäkokoa. 
 • Luodaan koulunuorisotyöstä pysyvä toimintamuoto. 
 • Tuodaan luonto lähelle kouluja ja päiväkoteja. Säilytetään lähimetsiköt ja annetaan osan koulujen pihoista olla luonnontilaista.
 • Kehitetään kattavaa ja monipuolista toisen asteen koulutusta ja huolehditaan, että se on kaikkien saavutettavissa. 
 • Varmistetaan korkeakoulujemme hyvät toimintamahdollisuudet.
 • Mahdollistetaan opettajille osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen sekä asianmukaiset työtilat ja -välineet.

Elinvoimainen kunta on vihreä

Kuntakentän moninaisuus on sekä rikkaus että haaste. Vihreässä kunnassa on rohkeutta tehdä yhteistyötä naapurikunnan ja kansalaisjärjestöjen kanssa ja osallistaa kaikkia kuntalaisia. Myös kulttuuri on tärkeä osa ihmisten hyvinvointia ja kunnan elinvoimaa.

 • Vihreässä kunnassa on hyvä elää ja tehdä lähi- tai etätöitä.
 • Luodaan tasapuolinen ja reilu toimintaympäristö kaikenkokoiselle elinkeinotoiminnalle.
 • Tuetaan yrityksiä vihreässä siirtymässä. Edistetään kiertotaloutta, korjaus- ja huoltopalveluja.
 • Varmistetaan, että myös naisvaltaisia aloja kehitetään elinkeinopolitiikan keinoin.
 • Kehitetään ja tuetaan kestävää matkailua.
 • Vaaditaan eettiset, ilmasto- ja ympäristönäkökohdat julkisten hankintojen kilpailutuskriteereihin.

 

Katso paikalliset kuntavaaliohjelmat

Ohjautuu yhdistyksen sivulle