Kaakkois-Suomen vihreiden toimintaohjesääntö

Tämä ohjesääntö on hyväksytty Kaakkois-Suomen vihreät ry:n kevätkokouksessa 23.4.2024.

Johdanto

Tähän toimintaohjesääntöön on kirjattu monia asioita tukemaan nykyisiä aktiiveja sekä helpottamaan uusien toimijoiden mukaantuloa Kaakkois-Suomen vihreään järjestötoimintaan. Toimintaohjesääntö täsmentää monia asioita, joista piirin säännöissä ei ole mainintaa. Toimintaohjesäännön avulla siis selviää, millä tavalla toiminta on käytännössä järjestetty.

Kyseessä on siis eräänlainen tarpeen mukaan päivitettävä alueen vihreän toiminnan käsikirja. Piirihallitus päättää toimintatapojen muutoksista ja ilmoittaa niistä jäsenyhdistyksille. Merkittävät muutokset esitellään piirijärjestön kokouksissa. Jäsenyhdistykset voivat esittää päivitystoiveita suoraan piirihallitukselle.

Tätä toimintaohjesääntöä käytetään myös soveltaen piirin jäsenyhdistysten toiminnassa.

Piiri ja sen jäsenyhdistykset, maakunnat ja kunnat

Kaakkois-Suomen vihreät edustaa puoluetta Kaakkois-Suomen vaalipiirin alueella. Vaalipiiri koostuu kolmesta maakunnasta:

 • Etelä-Karjala
 • Etelä-Savo
 • Kymenlaakso

Piirin jäseniä ovat Kaakkois-Suomen alueella toimivat Vihreän liiton jäsenyhdistykset, jotka ovat hakeneet piirin jäsenyyttä. Piirin jäsenyhdistyksinä on kunnallisjärjestöinä toimivia yhdistyksiä sekä valtakunnallisten liittojen paikallisyhdistyksiä. Uudet jäsenyhdistykset hyväksytään ensin puolueen jäseniksi, minkä jälkeen ne voivat hakea piirin jäsenyyttä. Uudet jäsenet hyväksyy hakemuksesta piirihallitus. Piirillä ei ole henkilöjäseniä.

Listaa piirin jäsenyhdistyksistä ylläpidetään piirin nettisivuilla: https://www.kaakkoissuomenvihreat.fi/jasenyhdistykset/

Piirin alueen kuntien jakautuminen eri kunnallisjärjestöjen vastuulle löytyy täältä: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GFb7vdHoBcwvcAS2OacrmAD2dj9RCbWLemtxoC-CF_4/edit?usp=drive_link

Puoluehallitus vahvistaa jäsenalueet ja ehdokasasetteluoikeudet.

Yhdistyksen hallinto

Piirijärjestön kokous

Piirijärjestön kokous käyttää ylintä päätösvaltaa yhdistyksessä. Piirijärjestön varsinaisia kokouksia ovat piirijärjestön kevätkokous ja syyskokous. Lisäksi tarvittaessa pidetään piirijärjestön ylimääräisiä kokouksia.

Virallinen kokouskutsu lähetetään kasvi-paikallisyhdistykset@vihreat.fi  -sähköpostilistalle vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta. Kokouksesta tiedotetaan myös kaikille piirin jäsenyhdistysten henkilöjäsenille kasvi-listalla.

Piirihallitus

Piirihallitus vastaa piirin asioiden hoitamisesta. Piirihallitus valitaan kahden vuoden välein piirijärjestön syyskokouksessa. Edellinen piirihallitus perehdyttää seuraajansa. Piirihallitus järjestäytyy kautensa alussa valitsemalla keskuudestaan puheenjohtajan sijaisen ja vastuuhenkilöt esimerkiksi seuraaville asioille/teemoille: tiedotus (sisäinen viestintä), viestintä (ulkoinen viestintä), tapahtumat, jäsenjärjestöjen asiat, jäsenhankinta, vaalit, koulutus ja häirintäyhdyshenkilöt. Poliittisten linjojen valmisteluvastuu on puheenjohtajistolla. Sihteerin ja taloudenhoitajan tehtävät kuuluvat pääsääntöisesti toiminnanjohtajalle. Piirihallituksen varajäsenet osallistuvat hallitustoimintaan aivan kuten varsinaisetkin jäsenet, mutta mahdollisissa äänestystilanteissa vain varsinaiset jäsenet ovat läsnäollessaan äänioikeudellisia.

Puheenjohtajisto valmistelee piirihallituksen kokoukset yhdessä toiminnanjohtajan kanssa. Puheenjohtaja kutsuu kokoukset koolle vähintään viikkoa ennen kokousta. Esityslista pyritään toimittamaan samassa yhteydessä kokonaisuudessaan. Kokouskutsun liitteet toimitetaan vähintään kaksi vuorokautta ennen kokousta. Kokousasioista keskustellaan etukäteen hallituksen kanavalla piirin Discord-palvelimella tai tarpeen vaatiessa myös erillisessä iltakoulussa.

Puheenjohtajisto toimii maakuntaryhmien vetäjinä. Maakuntaryhmiin liitetään kaikki maakunnan ylikunnallisissa luottamustehtävissä toimivat henkilöt. Ryhmien tarkoitus on koordinoida maakunnan sisäistä vihreää yhteistyötä.

Hallitus kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa (pl. kesäisin), pääsääntöisesti etäyhteyksin, mutta vähintään kaksi kertaa vuodessa lähikokoukseen.

Piirin työryhmät

Piirihallituksen vastuuhenkilö toimii puheenjohtajana asia/teeman mukaiselle työryhmälle. Työryhmiin voidaan avata haku kaikille jäsenyhdistysten henkilöjäsenille. Työryhmät kehittävät piirin toiminnan eri osa-alueita, valmistelevat asioita piirihallitukselle sekä hoitavat osittain piirin operatiivista toimintaa yhdessä toiminnanjohtajan kanssa, erityisesti viestintäasioissa.

Piirin työntekijät

Piirillä on yksi vakituinen työntekijä, toiminnanjohtaja. Vaaleja varten ja tarvittaessa sekä mahdollisuuksien mukaan palkataan muita avustavia työntekijöitä.

Toiminnanjohtajan esihenkilönä toimii puolueen järjestöpäällikkö ja paikallisena työnohjaajana erikseen sovittu henkilö piirihallituksesta, oletusarvoisesti puheenjohtaja.

Talous

Toiminnanjohtaja toimittaa kuukausittaisen talousraportin hallitukselle seurattavaksi. Piirin taloutta suunnitellaan neljä vuotta eteenpäin (talousarvio ja keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma).

Luottamushenkilövalinnat

Piirihallitus

Piirihallituksen koko on puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja 6-9 hallituksen jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen. Puheenjohtajisto pyritään muodostamaan siten, että jokaisesta piirin maakunnasta olisi edustus. Puheenjohtajan tehtävää kierrätetään tasaisesti maakuntien välillä. Puheenjohtajiston ei katsota edustavan suoraan yksittäisiä jäsenyhdistyksiä. Piirihallituksen jäsenten paikoille pyritään saamaan edustus kaikista piirin jäsenyhdistyksistä. Jos paikkoja ei riitä kaikille, pyritään pienimmille jäsenyhdistyksille tarjoamaan vähintään varajäsenen paikka. Piirin istuva puheenjohtajisto käynnistää valintavuoden keväällä jäsenyhdistysten kesken keskustelun tulevan piirihallituksen kokoonpanosta.

Puolueen sisäiset paikat ja tehtävät

Piiri esittää sääntöjensä mukaan ehdokkaita puoluekokouksessa päätettäviin luottamustehtäviin kuten puoleen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat sekä puoluehallituksen muut jäsenet, puoluevaltuuskunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja muut jäsenet sekä puoluesihteeri.

Puolueen sisäisiä luottamustehtäviä ovat puoluehallituksen sekä -valtuuskunnan puheenjohtajistot ja jäsenet. Päätökset valinnoista tekee puoluekokous. Puoluehallituksen jäsenten sekä valtuuskunnan varsinaisten ja varajäsenten osalta paikat kuitenkin neuvotellaan puoluekokouksessa. Piirin saamat paikat riippuvat piirin alueen yhdistysten jäsenmääristä. Kaudella 2023-2025 piirillä on puoluehallituksessa varsinaisen jäsenen paikka ja puoluevaltuustossa yksi varsinainen jäsen sekä henkilökohtainen varajäsen.

Piirin yleisistä tavoitteista linjataan piirijärjestön kokouksessa. Vuosina, jolloin puoluekokouksessa tehdään henkilövalintoja, sovitaan ennen piirin kevätkokousta menettelytavoista, joiden mukaan piirin edustajat puoluehallituksen sekä puoluevaltuuskunnan jäseniksi esitetään. Päätöksen piirin ehdokkaiden priorisoinnista neuvoteltaessa puoluehallituksen ja puoluevaltuuston jäsenyyksistä tekee piirin puoluekokousedustajien kokous (kokousedustajiksi lasketaan vain Kaakkois-Suomen järjestökokonaisuuden edustajat, ei liittojen edustajia alueelta).
Piiri huolehtii puoluekokousedustajien ohjeistamisesta sekä piirin toimintatapojen että puoluekokouskäytäntöjen suhteen.

Piirijärjestön kokous päättää tukeeko piiri ollenkaan vai yhtä tai useampaa ehdokasta puolueen ylimpään johtoon (puolueen puheenjohtaja, puoluesihteeri, hallituksen ja valtuuskunnan puheenjohtajistot), ja missä järjestyksessä.

Piiri tekee puoluekokouksen henkilövalinnoissa sekä puoluehallituksen ja puoluevaltuuston toiminnassa yhteistyötä seitsemän muun piirin kanssa (Hämeen Vihreät ry, Oulun vaalipiirin Vihreät ry, Savo-Karjalan vihreät ry, Keski-Suomen Vihreät ry, Vaasan Vaalipiirin Vihreät ry, Satakunnan Vihreät ry ja Lapin vihreät ry). Nykyinen yhteistyösopimus on kaudelle 2023-2031 (neljä puoluejohdon kautta).

Luottamuspaikkaneuvottelut

Ylikunnalliset luottamuspaikat neuvotellaan pääsääntöisesti maakunnittain. Neuvottelut kutsuu koolle ja niitä vetää kuntavaaleissa suurimman äänimäärän piiritasolla saanut puolue. Maakunnissa paikat jaetaan puolueiden ja kuntien kesken maakunnallisten äänimäärien suhteessa sukupuolikiintiöt huomioiden.

Neuvotteluihin osallistuu toiminnanjohtajan johtajan lisäksi kyseisen maakunnan tilanteen hyvin tunteva ja kokenut piirin nimeämä neuvottelija. Vihreille tulevia paikkoja jaettaessa neuvottelijat pyrkivät huomioimaan äänestystuloksen ja sukupuolen lisäksi valittavan henkilön pätevyyden ja yhteistyövalmiudet sekä alueellisen edustuksellisuuden. Kunnallisjärjestöt esittävät omat ehdokkaansa kyseisiin paikkoihin huomioiden edellä mainittujen kriteerien lisäksi mahdolliset esteellisyydet. Piirihallitus hyväksyy hyvissä ajoin ennen tulevia neuvotteluja menettelytapajärjestyksen, jossa määrätään tarkemmin luottamuspaikkojen jakamisen pelisäännöistä. Neuvottelijoiden tulee perehtyä ja sitoutua menettelytapajärjestykseen.

Ylikunnallisiin luottamuspaikkoihin valitut liitetään maakuntaryhmien keskustelukanaviin.

Edellä mainittua sovelletaan myös hyvinvointialueiden neuvotteluihin.

Viestintä

Viestinnästä linjataan tarkemmin piirin viestintäsuunnitelmassa. Tässä yhteydessä listataan vain eri viestintäkanavat. Viestintätyöryhmä kehittää viestintää ja osallistuu viestinnän tekemiseen.

Piirin toiminnanjohtaja toimii yhdessä muiden viestinnästä vastaavien henkilöiden kanssa piirin sähköpostilistojen ja sosiaalisen median kanavien moderoijana. Mikäli piirin kanavissa mukana oleva henkilö levittää tahallaan väärää tai harhaanjohtavaa tietoa tai toimii muuten puolueelle vahingollisella tavalla, voi toiminnanjohtaja poistaa hänet piirin ylläpitämiltä kanavilta välittömästi. Piirihallitus käsittelee asian ja päättää tarvittavista jatkotoimenpiteistä.

Piirin tapahtumissa ja viestikanavissa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita.

Sisäinen viestintä

Discord

Piirihallituksen keskustelukanava on piirin Discord-palvelin. Jäsenyhdistysten hallitukset ja paikallisissa luottamustoimissa toimivat vihreät kutsutaan myös palvelimelle.

Sähköpostilistat

 • kasvi: piirin keskustelukanava
 • kasvi-paikallisyhdistykset: piirin virallinen tiedotuskanava jäsenyhdistyksille, mukana vähintään puheenjohtajisto jokaisesta jäsenyhdistyksestä
 • kasvi-vaalit: piirin ehdokkaiden yhteinen sähköpostilista
 • kasvi-hallitus: piirihallituksen sähköpostilista, mukana ovat myös piirin edustajat puoluehallituksessa ja puoluevaltuuskunnassa sekä kansanedustajat ja/tai kansanedustajien avustajat
 • aluevaltuustoryhmien listat

Facebook

 • piirin Facebook-keskusteluryhmä: https://www.facebook.com/groups/KasVi/
 • maakuntaryhmät: Etelä-Karjala, Etelä-Savo ja Kymenlaakso

Muut viestintämuodot

 • piirin jäsentiedotus tapahtuu Sense-rekisterin kautta
 • piirin jäsenkirje lähetetään kuukausittain

 

Ulkoinen viestintä

Some

Nettisivut

Piirin nettisivut sijaitsevat osoitteessa https://www.kaakkoissuomenvihreat.fi/

Nettisivuilta löytyy faktat ja perustietoa piiristä, kuten piirihallituksen kokoonpano, yhteystiedot, jäsenyhdistykset, luottamushenkilöt ja ehdokkaat vaaleissa. Lisäksi nettisivuilla julkaistaan tiedotteet ja alueen vihreiden toimijoiden blogikirjoituksia sekä kannanottoja.

Vaalitoiminta

Piirihallitus nimeää vaaleja varten työryhmän.

Kuntavaalit

Alueen vihreät kunnallisjärjestöt huolehtivat kuntavaaleihin valmistautumisesta omalla alueellaan. Piiri järjestää koulutusta ehdokkaille ja tarpeen mukaan kunnallisjärjestöjen vaalivastaaville ja muille aktiiveille, koordinoi piirin tason kampanjaa sekä tukee paikallisyhdistyksiä vaalityössä myös rahallisesti.

Eduskuntavaalit

Kansanedustajat valitaan eduskuntavaaleissa neljän vuoden välein. Eduskuntavaalit on piirin tärkein vaali. Piirin tavoitteena on täysi lista ehdokkaita.

Aluevaalit

Aluevaalit ovat eduskuntavaalien tapaan myös piirin vastuulla, joskin ehdokashankinnassa tarvitaan tukea kunnallisjärjestöiltä ja muilta piirin jäsenyhdistyksiltä.

Eurovaalit

Eurovaalit käydään kansallisella tasolla. Piiri osallistuu eurovaalityöhön järjestämällä  tapahtumia sekä osallistumalla puolueen tai muiden tahojen järjestämiin kiertueisiin. Piiri pyrkii saamaan alueltaan vähintään yhden oman eurovaaliehdokkaan.

Muut vaalit

Piiri osallistuu aktiivisesti alueellaan myös presidentinvaalien järjestelyihin. Kannustetaan yhdistyksiä ja ihmisiä osallistumaan lisäksi osuuskauppavaaleihin, ammattiyhdistysvaaleihin,  kirkollisiin vaaleihin ja opiskelijayhdistysten sekä ylioppilaskuntien vaaleihin, ja tuetaan vaalityötä näissä mahdollisuuksien mukaan.

Koulutus

Piiri järjestää koulutusta itse ja yhdessä Vision ja muiden vihreiden toimijoiden kanssa ehdokkaille ja jäsenyhdistyksille tarpeen mukaan. Koulutustyöryhmä ideoi ja kartoittaa koulutustarpeita.

Jäsenhankinta

Piiri tukee jäsenyhdistystensä jäsenhankintaa kokoamalla jäsenhankintatyöryhmän, jonka puitteissa hyviä käytäntöjä ja ideoita voidaan levittää. Lisäksi voidaan suunnitella yhteisiä tempauksia. Piiri tukee tarvittaessa jäsenhankintatyötä järjestämällä koulutusta, teettämällä esitteitä, verkkoviestinnällä tai rahallisella tuella.

Tapahtumat

Piiri järjestää koko vaalipiirin kattavia tai valtakunnallisia etätapahtumia kiinnostuksen ja resurssien puitteissa. Piirijärjestön kokouksien yhteydessä järjestetään yleisötapahtumia.

Toiminnassa huomioitavat puolueen dokumentit sekä muut ohjeet

 • Poliittinen tavoiteohjelma 2023-2027
  • https://www.vihreat.fi/vihreiden-poliittinen-ohjelma-2023-2027/
 • Puolueen strategia 2016-2023
 • Vihreä yhdistysopas